Regulamin
Sprzedaż odzieży za pośrednictwem sklepu internetowego mumwear.shoplo.com realizuje

MIRCHOL Sp. z o.o., z siedzibą w Łabowej 148/10, spółka posługująca się numerem NIP:

7343588344, REGON: 387492569, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Kontakt ze

sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: mumwear.sklep@gmail.com.

§ 1: Definicje

Konsument/ Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep –

sklep internetowy okee.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.okee.com.pl

Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Towar – towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępny w Sklepie

Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, wyrażona w złotych

polskich, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem

Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a

Sprzedawcą.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3: Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 1)

wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie

przycisku „Do koszyka”,

• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

• wypełnić pola dotyczące dostawy i płatności,

Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam”) między Kupującym a

Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

• dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (14.99 zł)

• dostawa za pośrednictwem serwisu „Paczkomaty In Post” (10.98 zł)

• dostawa za pośrednictwem „Paczka w Ruchu” (bezpłatnie)

• odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu godziny odbioru

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) szybki przelew za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.

2) płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego

3) Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie

uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

płatności.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego

potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy

bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy,

składając formularz odstąpienia od umowy mailowo na adres mumwear.sklep@gmail.com

lub załączając formularz do paczki ze zwracanym towarem.

Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu towaru.

Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz paczki ze zwracanym

towarem, Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego towaru,

zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru umowy.

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupujący powinien podać numer konta na który

sprzedawca zwróci pieniądze.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 7: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę

fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

§ 8: Reklamacje

W przypadku dostarczenia przez sprzedającego wadliwego towaru, kupujący ma prawo do

żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. Warunkiem zachowania prawa do

skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 6 miesięcy od daty jej

wykrycia oraz posiadanie dowodu zakupu wydanego przez sklep. Klientowi przysługuje

prawo do: obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w terminie do 14 dni od daty

wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

Formularz reklamacyjny zostanie przesłany drogą mailową po wcześniejszym zgłoszeniu

reklamacji.

Towar reklamowany należy odesłać wraz z formularzem reklamacji na adres:

Łabowa 148/10, kod pocztowy: 33-336 Łabowa.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną

przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy

przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 9: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie,

smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie

uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu

zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 10: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub

organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub

umowy o świadczenie usług.

§ 11: RODO

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MIRCHOL Sp. z o.o., z siedzibą w Łabowa 148/10, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,

posługujący się numerem NIP: 7343588344, REGON: 387492569.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• zawarcia umów kupna, sprzedaży towarów oferowanych przez MIRCHOL Sp. z o.o. za

pośrednictwem sklepu internetowego mumwear.shoplo.com

• wykonania obowiązków prawnych administratora danych takich jak wystawianie faktur i

innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie

• rozpatrywania reklamacji i zwrotów

• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

• marketingu bezpośredniego,

• weryfikacji wiarygodności płatniczej,

• tworzenia zestawień, analiz i statystyk

• wsparcia technicznego,

• rozliczeń finansowych,

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie oraz firmy obsługujące

płatności. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy

od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych

obszarach przetwarzania danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo do:

• dostępu do danych osobowych;

• edytowania danych osobowych,

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie •

przenoszenia danych osobowych lub cofnięcia zgody

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z administratorem przez

formularz kontaktowy:

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży. W

przypadku niepodania danych osobowych wykonanie umowy, sprzedaży nie będzie

realizowane.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej

swoje dane osobowe lub przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały

profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar

Gospodarczy.

§ 12: Postanowienia końcowe

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą

w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl